A DRC Kft. (a „Társaság”) egészségügyi járóbeteg és klinikai vizsgálatok végzésével összefüggő szolgáltatásainak teljesítése során az Ön személyes adatait kezelni szeretné. Adatainak biztonságos kezelése jogos elvárás, így annak megkezdése előtt ezúton tájékoztatni kívánjuk az adatkezelésévell kapcsolatos lényeges információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról, adataival való rendelkezés lehetőségéről, és a jogorvoslat igénybevételének lehetőségéről.

Adatkezelő:  DRC Gyógyszervizsgáló Központ Kft. (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12/B.

                      email: drc@drc.hu

                      honlap: www. drc.hu

                      kapcsolattartó: Kovács Bernadett bernadett.kovacs@drc.hu

adatvédelmi tisztviselő: dr. Korányi Emese emese.koranyi@drc.hu

Adatkezelés helye: Balatonfüred, Ady Endre utca 12/B, valamint adatfeldolgozóink (11. pont) székhelye.

  1. Fogalmak :


a.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

b.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

c.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

d.   „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

d.„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

e. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

f.  „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

g. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

h.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

i..   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

j.   „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Társaságunk az alábbi magánszemélyek adatait kezeli, az itt megjelölt célból (akár egyszerre több célból is) :

– munkavállalói adatait munkaviszonyukkal összefüggésben,

– magányszeméllyel kötött megbízási, ill. vállalkozási szerződések során a szezrődések teljesítése érdekében,

–  a szakrendelésen megjelentek adatait az ott megjelent személyek megfelelő ellátása érdekében,

– klinikai vizsgálatokban résztvevők személyek adatait azért, hogy a megbízó elérje célját, azaz, hogy az általa képviselt készítmény a klinikai vizsgálatok eredményeképpen gyógyszerként törzskönyvezésre majd forgalmazásra kerüljön. Mielőtt úgy döntenének, hogy egy ilyen vizsgálatban részt vennének, az adott vizsgálatról pontos tájékoztatót kapnak. A vizsgálatból bármikor kiléphetnek, de a már kezelt személyes adataikkal nem rendelkezhetnek, mert az veszélyeztethetné az egész vizsgálat kimenetelét, amely sem közérdekből, sem a megbízó jogos érdekéből nem elfogadható. Megjegyzendő, hogy ezen személyes adatok anonimizált formában kerülnek továbbításra, azaz egészségügyi adatait nem a nevével együtt, hanem egy Önt megtestesítő kóddal kerülnek átadásra. Ezen kód visszakódolása szigorúan szabályozott, korlátozott.

– kamerás biztonsági rendszer működtetése során a Társaság telephelyére belépők felvételét kezeli jogos érdekből,

– állásra jelentkezők adatait megismerés céljából,

A fenti adatkezelést a Társaság csak a szükséges mértékig, az adatkezelés lenti elveivel összhangban, beleértve az egészségügyi adatait is, amelyre jogszabály hatalmazza fel a Társaságot (GDPR 9. cikkely (2) h és i) végzi.

Kamerás adatkezelés

A telekre történő belépéskor Önről felvétel készül. Ennek célja, az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok, orvosi titok védelme, személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az esetlegesen előforduló balesetek körülményeinek a dokumentálása, és társaságunk feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme. Így az adatok ilyen módon történő kezeléséhez a Társaságnak jogos érdeke fűződik. Az épületbe történő beléptetés során rögzített adatok felhasználás hiányában, alkalmi belépés esetén – a látogató távozását követő kb. 72 óra elteltével az adatok törlésre kerülnek.

Egyéb adatkezelés.

Az Ön előzetes hozzájárulása esetén társaságunk egyéb céllal is kezelheti személyes adatait, amelyről a felmerült adatkezelésre figyelemmel esetenként megfelelő előzetes tájékoztatást adunk.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A Társaságunknál folyó adatkezelések eltérő jogalapjai/okai vannak: lehet törvényi elvárásból, szerződés teljesítése érdekében, jogos érdekből valamint az Ön hozzájárulása alapján. Egyes adatokra figyelemmel az alábbiak szerint:

Az Ön adatai kezelése során Társaságunk az alábbi elveket követi.

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő adatkezelésére vonatkozó részletes informatikai szabályokat egy belső szabályzatban rendezi.  

A Társaságunk felelős a fenti bekezdéseknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

A munkavállalók alábbi  személyes adatait: 

 név · születési név · anyja leánykori neve · születési hely · születési idő · családi állapot · adóazonosító jel · TAJ-szám · állampolgárság · magyarországi bankszámlaszám · állandó lakcím · tartózkodási cím · postázási cím · aláírás · otthoni telefonszám, önéletrajz, végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya · személyes dokumentumok fénymásolata · email cím, nyilatkozat más munkavállalónál fennálló munkaviszonyról · fizetés és bérszámfejtési adatok,· munkahelyi pozíció / előrelépések · munkaszerződéssel kapcsolatos adatok és információk · korábbi munkahelyek adatai, a korábbi munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos információk ·  tréning, képzések, tanfolyamok · eltartottak vagy más kedvezményezettel kapcsolatos információ, a jogszabály által előírt mértékben a hozzátartozók személyes adatai (pótszabadság céljából) nyilatkozat tgyás, gyed, gyes, gyet, sajátjogú / öregségi / szolgálati / korengedményes / korkedvezményes / rokkantsági nyugdíj adatai kerülnek továbbításra elektronikus úton a Koordináció Kft részére, amely cég a társaság munkavállalóinak bérszámfejtését végzi.

Ebből hozzájárulás alapján: otthoni telefonszám, önéletrajz, képzési adatok.

Megbízásos/vállalkozó magánszemélyek:

név, szül név,lakcím, szül hely és idő, személyi igazolvány,TAJ szám, bankszámlaszám, nyugdíj pénztári tagság

Ebből hozzájárulás alapján: otthoni telefonszám: otthoni telefonszám, önéletrajz, képzési adatok.

Egészségügyi Szakrendelés során:

név, születési név, lakcím, személyi igazolvány szám, telefon, email, TAJ szám

Klinikai vizsgálatok során:

személyes adatok (név, cím, születési hely és idő, telefon, email, bankszámlaszám, Taj)  és egészségi állapotával kapcsolatos adatok. A tényleges adatok köre ezen belül a Szponzor kéréséhez igazodóan vizsgálatonként eltérnek.

A honlapon keresztül történő klinikai vizsgálatra való jelentkezés esetén: név. irányítószám, életkor, telefonszám.

Orvoslátogató által átadott adatok:

név, telefonszám, zárójelentés/ambulánslap/összefoglaló lelet

Egyéb szerződések:

Nem magánszeméllyel, hanem társas vállalkozásokkal kötendő szerződések során a kapcsolattartó nevét, telefonszámát és e-mail címét kezeljük

Kamerás adatrögzítés:

felvétel

Állásra jelentkezők:

Önéletrajzok

Ön jogosult adataival rendelkezni, azaz kérheti Társaságunkat, hogy az adatairól

– tájékoztassa, (szóban vagy írásban),

– helyesbítést kérhet,

– kiegészítést kérhet,

– törlését,

– korlátozását,

– visszavonását, illetve

–  más adatkezelőhöz történő transzferálását, vagy saját részre történő átadását (nyomtatott formában).

Azonban a fenti rendelkezési jog nem terjed ki közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelésre. Továbbá, jogszabály, jogos érdek erejénél fogva kezelt személyes adatok törlése nem kezdeményezhető, ahogy ezt a klinikai vizsgálatokkal összefüggésben jeleztük.

Amely adatkezelés hozzájárulásán alapszik, azon adatokkal korlátlanul rendelkezhet a fentiek szerint.

A kért intézkedést a Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjénél terjesztheti elő írásban vagy e-mailben.

Társaságunk a kért intézkedésről indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaságunk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha Társaságunk nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (lásd 15. pont)

Elhunyt adatainak kezelése

Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

  1. Adatkezelés időtartama:

Adataikat csak a szükséges ideig, illetve jogszabályban meghatározott ideig kívánjuk megőrizni. Erre figyelemmel:

-a Klinikai vizsgálatok során az iparági sztenderd szerinti archiválási kötelezettség 15 év, de ettől Társaságunk Megbízó kérésére eltérhet, de 5 évnél kevesebb nem lehet. Aki csak vizsgálatra való jelentkezést töltötte ki, de beválasztásra még nem került, bármikor kérheti adatainak törlését.

  1. Adatfeldolgozás és Adattovábbítás:

Társaságunk kizárólag munkavállalói és megbízott/alvállalkozó magánszemély fent megjelölt adatait,  a szükséges mértékig továbbítja elektronikus úton feldolgozás végett a Koordináció Kft (8200 Veszprém, Baláca utca 10.,) részére, amely cég a Társaság munkavállalóinak bérszámfejtését és a Társaság könyvelését végzi.

Séd Kft a Társaságunk rendszergazdája, ügyviteli, email rendszerének és tárhelyének kezelése a feladata. Részére átadott adatok köre: vállalatirányítási rendszerünkben, email levelezési rendszerünkben és belső hálózatunkon előforduló személyes adatok.

Társaságunk a vonatkozó klinikai vizsgálati szerződés értelmében a vizsgálatban résztvevő kollegák (sutdy team) egyes adatait, így különösen a képzésükre vonatkozókat továbbíthatja a megbízó részére. 

  1. Orvosi Titok:

A Társaságunkat, valamint alkalmazottainkat a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg.  A Társaságot – az igazságügyi orvos szakértő kivételével – a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további gyógykezelése érdekében szükségesek. A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat a beteg, vagy törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.

  1. Adatbiztonság és Adatvédelmi incidens

Társaságunk a személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedéssel védi, biztosítja az adatok rendelkezésre állásást, óvja az jogosulatlan hozzáféréstől, sérüléstől. Ilyen intézkedések különösen a tűzfal, vírusirtó szoftver, személyes és korlátázott jogosultságok, jelszavak, azok időszakos frissítés és az adathordozók fizikai védelme. 

A Társaság a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók és egyéb, a Társaság érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Ön adatait érintő adatvédelmi incidenst az Társaság indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságára nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságára nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Társaságunk adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

  1. Adatvédelmi tisztviselő

Személyes adatai kezelésével, jogai gyakorlásával kapcsolatos kérdéseivel Társaságunk  adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak.

A Társaság kijelölt adatvédelmi tisztviselője:

dr. Korányi Emese

Tel: 0670/4515162

Email: emese.koranyi@drc.hu

Adatvédelmi tisztviselő feladatai közé tartozik a Társaság és alkalmazottai részére történő tanácsadás a vonatkozó adatvédelmi szabályok terén, felügyeli a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való társaság általi megfelelőséget, együttműködik a felügyeleti hatóságokkal, illetve jogszabály által jogkörébe sorolt egyéb feladatokat teljesíti.

  1. Tájékoztatatás, Jogorvoslat:

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályt sért.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtotta (lásd lent), köteles tájékoztatni Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül továbbá jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Továbbá, amennyiben nem ért egyet a Társaságunknak az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásában hozott döntésével, úgy a jogszabálysértő adatkezeléssel szemben a jogsértőnek tartott döntés meghozatalától számított 30 napon belül az illetékes bírósághoz fordulhat.

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. tel: +361391-1400

Amennyiben a fenti Tájékoztatóval  kapcsolatban további információra lenne szüksége, kérem a megadott Adatvédelmi Tisztviselővel vegye fel a kapcsolatot.

Balatonfüred, 2018. 05. 01